ADDIS – innehåll

ADDIS består sammanlagt av 82 frågor och tar ca. en timme att genomföra, längre tid krävs sannolikt om klienten/patienten använt ett flertal droger. Genom ADDIS får man information om olika faktorer som är relevanta inom beroendeproblematiken såsom stress under det senaste året, ångestscreening, PTSD screening, depressionsscreening, användande av koffein och nikotin, spelscreening, screening av socker-/mjöl och matrelaterad problematik, hereditetsförekomst m.m. ADDIS identifierar alkohol- och drogberoende på ett tidigt stadium samt även ett beroende i remission, d v s att ett beroende har utvecklats och ligger latent men är inte aktuellt just nu, vilket är av oerhörd av vikt vid exempelvis medicinering av sömn/lugnande- och smärtstillande medel.

Resultat

Efter genomförd ADDIS intervju överförs resultatet automatiskt via ADDIS Net 2.0 till en pedagogisk checklista, samt till ICD-10 och DSM-5 diagnoschecklista och till beroendekurva. Svaren på frågor gällande klientens/patientens bakgrund, inklusive den eventuella förekomsten av positiva screeningresultat genereras på samma sätt automatisk och presenteras under ”bakgrund och subjektiv bedömning” i ADDIS Net 2.0. Utifrån ovanstående analyserar intervjuaren resultatet, vilket leder till en diagnostisk bedömning/diagnos (beroende på utövarens profession), därefter rekommenderas åtgärder.

Beroendekurvan, som visar vid vilken ålder de olika symptomen inträffat, hjälper klienten/patienten att få en djupare insikt om hur olika substanser har påverkat livet, om hur vissa droger bytts ut och ersatts av andra, och om hur konsekvenser som inträffat för flera år sedan fortfarande är aktuella.

Den pedagogiska checklistan används för att lyfta fram den mest framträdande drogen och visa dess inre och yttre följdverkningar för patienten/klienten.

Beroendekurvan och den pedagogiska checklistan används vid uppföljningssamtalet med klienten/patienten, och stärker den motivationshöjande aspekt som ADDIS strukturerade intervjusystem inbegriper.