Referenser

 

Falkenbergs kommun

I Falkenbergs kommun är vi ca 10 stycken som använder oss av ADDIS-vuxen och ADDIS-ung för att kartlägga alkohol- och droganvändning. På Klara öppenvård har vi använt ADDIS under ca 12 år och har följt utvecklingen från manuell hantering till webformulär. I övergången till webbaserat formulär har det funnits en del barnsjukdomar, men det har aldrig varit några problem att få hjälp och råd om man hör av sig till Dahl & Dahl.

Vår erfarenhet är att ADDIS är ett kartläggningsverktyg som ger en tydlig bild av missbrukets omfattning och dess konsekvenser. Är klienten själv osäker på, eller förminskar hur eller i vilken omfattning han/hon använder alkohol/droger, ger ADDIS möjlighet att göra det tydligt på ett pedagogiskt sätt. Det är givetvis möjligt att ”glida igenom” kartläggningen utan att erkänna några problem, men det brukar komma fram en del mellan raderna ändå som man kan använda och spinna vidare på i samtalen.

Vi använder ofta ADDIS för att bygga upp en relation till klienten och för att göra det lättare att prata om hur det man ofta har förträngt och under lång tid förnekat på olika sätt. Resultatet av kartläggningen presenteras med pedagogiska formulär och kurvor och man sitter tillsammans med klienten och ev. handläggare/arbetsgivare och går igenom materialet. Den diagnostiska bedömningen och de rekommendationerna man ger, bygger på klientens egna svar, vilket ger personen en känsla av att äga sitt problem och en möjlighet att göra ett eget val.
Vi som är användare av ADDIS som verktyg kan varmt rekommendera det

Gabriella Fransson
Enhetschef Socialförvaltningen/Beroendeenheten

SiS LVM-hem Runnagården

Runnagården är ett LVM-hem för kvinnor med missbruksproblematik. I SiS utredning LVM, en insats som erbjuds klienterna och som syftar till att både motivera klienten samt ge ett bra underlag för vidare vård och behandling,  fokuserar vi på missbruket/beroendet med utgångspunkt i ADDIS-intervjuerna. Resultatet av ADDIS-intervjuerna ger ett bra underlag för vidare vård och planering.

Vi upplever att ADDIS är en motivationshöjande insats som hjälper klienterna att få insikt i omfattningen och konsekvenserna av sitt droganvändande.

Lisbeth Carlsson
Utredningssekreterare

Scandinavian Airlines (SAS)

Inom flyget är säkerhet nummer 1.

SAS tre ledord är:
1 Säkerhet
2 Punktlighet
3 Service.

SAS styrs av många olika regelverk som är både internationella och flygplatsspecifika. Allt vi gör finns det mer eller mindre manualer för hur det skall gå till. Hur man lastar, hur man säkrar lasten – allt handlar om säkerhet.

ADDIS ligger bra i linje med SAS syn när det gäller alkohol & drogfrågor. Vi vill ha en tillförlitlig manual och bedömning att arbeta utifrån i dessa svåra frågor. I alla våra alkohol & drog ärenden görs en ADDIS utredning först. Utifrån denna arbetar vi vidare för att komma fram till vilken hjälp vi skall kunna erbjuda våra medarbetare.

Holger Andersen
HR/expert inom missbruks/beroendeområdet

Partille alkohol och narkotikamottagning

För mig som jobbar som behandlare innebär en ADDIS-intervju inte bara att klienten får en diagnostisk bedömning, även om det är nog så viktigt, utan även att vi får en massa information om hur problematiken faktiskt ser ut.

Min upplevelse är att det verkar höja motivationen hos klienten att göra det förändringsarbetet som behöver göras. Problembilden blir väldigt tydlig och det går liksom inte att förringa problemets svårighetsgrad när vi i återkopplingen av intervjun sitter med beroendeutvecklingskurvan framför oss. Jag som behandlare får också ett fantastiskt material att utgå från i behandlingen. Att jag skriver rekommendationer för vilka insatser jag tänker behövs utifrån vad som framkom i intervjun gör att jag behöver tänka ett varv extra kring vad jag faktiskt gör och det i sin tur gör att själva behandlingen blir mer individanpassad och förhoppningsvis av en bättre kvalitet. I de fall då jag bedömer att klienten har så svåra problem att rätt hjälp inte är hos mig i öppenvården, utan att det behövs något mer, har jag ju redan gjort ”halva förarbetet” för den socialsekreterare som då får utreda vidare hur insatsen ska se ut.

Cecilia Nordström
Behandlare

Öppenvården Stegen – Hallsbergs kommun

Jag arbetar på en öppenvård för vuxna människor med alkohol och/eller narkotika beroende. I mitt arbete använder jag ADDIS frekvent. Jag upplever att ADDIS många användningsområden.

Jag använder den framför allt för att skapa medvetenhet och hjälpa den enskilde personen att se omfattningen av sitt problem, men även som en del i missbrukshandläggarnas utredningar, för att de lättare ska kunna bedöma lämplig insats till människor som ansökt om vård och behandling.
Addis är ju framförallt ett instrument som kartlägger eventuellt beroende och allvarlighetsgraden i det, men den innehåller även viktiga screeninginstrument, vilket ger en bredare bild av vad personen behöver ha för vidare stöd.

Jag tycker styrkan med ADDIS är att den är uppbyggd som ett intervjuformulär, där alla frågor går att härleda tillbaka till diagnosmanualerna ICD-10 och DSM-5. Detta gör att ADDIS även har tyngd inom både den somatiska och psykologiska läkarkåren.

Sammanställningen som görs efter intervjun bygger oavkortat på personens egna svar, vilket gör att resultatet oftast får en oerhörd genomslagskraft hos den enskilde.
Den är tydlig och konkret och bidrar för det mesta till en vidare planering.

Sunilla Reinholdsson
Alkohol/drogterapeut

Alkohol och drogrådgivningen – Region Gotland

Alkohol och drogrådgivningen på Gotland är en öppen mottagning inom Socialtjänsten som erbjuder rådgivning, utredning och psykosocial beroendebehandling. Vi arbetar med evidensbaserade metoder som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Vi har lång erfarenhet av att utreda substansberoende med hjälp av ADDIS.  ADDIS-verktyget är en integrerad del av vårt arbetssätt. Ett fantastiskt instrument som är till hjälp för personal men framförallt till hjälp för klienterna. Ofta beskriver våra klienter att de har problem med sin drog samtidigt som de upplever ett visst mått av kontroll. ADDIS-utredningen bidrar till att bringa klarhet i om beroende föreligger.  I ADDIS genomförs s.k. differentialdiagnostiska bedömningar av samtliga substanser. Det innebär att vi undersöker alkohol, cannabinoider, opioider etcetera, separat, utifrån debutålder och symptomutveckling över tid. Detta redovisas i en s.k. beroendekurva, som blir automatiskt färdigställd under intervjuns gång.
ADDIS-intervjun bidrar till att vi systematiskt ställer frågor om våld, suicid, om barn finns i familjen mm. Den leder till att vi känner oss trygga i bedömningarna och blir mer tydliga och distinkta i våra rekommendationer.

Vid beroende rekommenderas total avhållsamhet från sinnesförändrande substanser, men det motsätter inte att klienten kan prova kontrollerat drickande när denne så önskar. Då stödjer vi detta och om det inte fungerar så som klienten önskar blir det ett mindre misslyckande när vi repeterar ADDIS-resultatet och visar på att orsaken finns i beroendet och inte i någon egen karaktärsbrist.
Det är också värdefullt att uppmärksamma samsjuklighet. I ADDIS utredningen screenas förekomsten av ångest, depression, PTSD och spel. Många klienter upplever att de självmedicinerar. Vi kan tillsammans med klienten utifrån svaren i ADDIS resonera kring psykisk ohälsa i kombination med beroende och varför vi rekommenderar samplanerad vård. Det ger hopp om att förändring är möjlig.
Vi uppfattar att klienterna tycker om att genomföra ADDIS-intervjun eftersom frågorna ger igenkänning. Den diagnostiska bedömningen väcker inte sällan förvåning vilket bidrar till nyfikenhet att få veta mer om vad det innebär att ha ett beroende, ett bra avstamp till fortsatta insatser.

Åsa Fagerlund
Beroendeenheten – Region Gotland