Varför ska man använda ADDIS om man redan använder ASI?

ASI frågorna inkluderar inte information som kan ligga till grund för en diagnos/diagnostisk bedömning. Tvärtom förutsätter ASI verktyget att en eventuell diagnos redan är klarlagd. Instrumentet ASI är framförallt användbart när det gäller utvärdering av en behandlinsinsats, inte i planeringsstadiet inför en behandling.

Vad händer om klienten/patienten svarar nej på alla frågor?

Om det är uppenbart att ett problem föreligger och att detta är anledningen till ADDIS-intervjun så avstår jag från bedömning och förklarar för klienten att jag uppfattar hans/hennes motstånd. Om ADDIS är en rutin bland flera utredningar så accepterar jag klientens svar.

Vad händer om klienten/patienten svarar nej och jag har information som pekar på motsatsen?

Jag som intervjuare talar om vilken information jag fått ta del av.

Måste jag ställa alla frågorna?

Alla frågor i formuläret ska ställas om det inte gäller personuppgifter som jag redan har.

Vad händer om klienten/patienten kryssar för en massa droger på ämneslistan, fler än vad jag kände till?

Ställ frågorna gällande respektive drog precis som vanligt. Om omständigheterna är sådana att ni får svårigheter att hinna med intervjun inom uppgjord tid är ett alternativ att dela upp intervjun på flera tillfällen.

Vad händer om klienten/patienten nämner en drog som jag inte vet inom vilken ämnesgrupp den hör hemma?

Fortsätt intervjun som vanligt och informera om att du efter intervjun kommer att justera in substansen i korrekt ämnesgrupp.

Vad händer om klienten/patienten svarar “idag” på frågan senaste användningen av någon drog?

Använd ditt sunda förnuft för att bedöma om det är möjligt att genomföra intervjun och få ett tillförlitligt resultat.

Vad händer om klienten/patienten inte vill svara på vissa frågor?

Försök att få svar, om det inte fungerar: berätta att intervjun tyvärr inte blir fullständig och om det gäller skadligt bruk/missbruk/beroendefrågor informera om det inte då är möjligt att göra en korrekt bedömning.

Om klienten/patienten använt många olika droger men inte använt flera av dem de senaste året, behöver jag då ställa frågor om dessa?

Ja, det är viktigt att få en helhetsbild över användningen.

Varför ska jag göra en ADDIS intervju om jag redan vet att klienten/patienten har ett alkohol/droproblem?

ADDIS intervjun ger en kartläggning och en helhetsbild över tid/användning, vilket är viktigt bland annat för kommande insatser. Dessutom är det viktigt för patienten/klienten och kan ge svar på frågor man haft under en längre tid. Eftersom intervjun bygger på klientens/patientens egna svar ger resultatet en motiverande effekt som kan ligga till grund för en förändring.

Måste jag ha vårdnadshavares godkännande för att genomföra en ADDIS Ung intervju?

Ja så länge personen är under 18 år.