ADDIS Ung intervjun består av två delar:

1) Introduktionsdelen är kontaktskapande och ger en mjuk inledning till frågor om alkohol- och drogvanor. Psykosocial stress, ångestsyndrom och depression är störningar som ofta är nära relaterade till alkohol/drogproblem, vilket även stämmer för ungdomar (U.S Department of Health and Human Services, 1999). Introduktionsdelen innehåller:

  • Uppgifter om kön, ålder, familj, boende, utbildning, arbetssituation m.m.
  • Stressfaktorer i personens liv under det senaste året
  • Ångest-/depressions- och PTSD screening
  • Frågor om koffein, energidrycker och nikotin
  • Spelscreening

2) Alkohol och drogdelen spänner över ett brett fält, såsom bruksmönster, kontrollförlust, negativa beteenden i samband med alkohol/drogintag, skadliga konsekvenser och tecken på fysiologiskt beroende. Intervjun täcker alla psykoaktiva droger inklusive alkohol.

Resultat

Efter en ADDIS Ung intervju överförs resultatet automatiskt via ADDIS Net 2.0 till en pedagogisk checklistan, ICD-10 eller DSM-5 diagnoschecklista samt beroendekurva. Svaren på frågor gällande klientens/patientens bakgrund, inklusive den eventuella förekomsten av positivt screeningresultat, genereras på samma sätt automatiskt i texter under ”bakgrund och subjektiv bedömning” i ADDIS Net 2.0. Utifrån ovanstående analyserar intervjuaren resultatet, vilket leder till en diagnostisk bedömning/diagnos, beroende på profession hos den som intervjuar, därefter rekommenderas åtgärder

Beroendekurvan, som visar vid vilken ålder de olika symptomen har inträffat, hjälper klienten/patienten att få en djupare insikt om hur olika substanser har påverkat livet, om hur vissa droger har bytts ut och ersätts av andra, och om hur konsekvenser som inträffat för flera år sedan fortfarande är aktuella.

Den pedagogiska checklistan används för att lyfta fram den mest framträdande drogen och visa dess inre och yttre följdverkningar för patienten/klienten.

Beroendekurvan och den pedagogiska checklistan används vid uppföljningssamtalet med klienten/patienten, och stärker den motivationshöjande aspekt som ADDIS strukturerade intervjusystem inbegriper.