FAGLIGE UTSAGN OM ADDIS

Arild Schillinger, psykiater ved Østfoldklinikkene
«Jeg opplever ADDIS som et veldig nyttig verktøy. Et bra instrument som belyser de ulike funksjonspåvirkningene av de forskjellige psykoaktive stoffene som klienten bruker/har brukt. Demonstrerer tydelig funksjonsfallet som rusen påfører den enkelte i en aktiv fase. ADDIS gjør det mulig å forankre rusdiagnosen inn mot WHO sine kriterier, noe som er viktig. Opplæringen hever kompetansenivået for den enkelte ansatte og egner seg godt til rusutredning i et tverrfaglig samarbeid. Her er det lett å se hvordan rusen negativt påvirker den psykiske helsetilstanden. Dette er viktig der man jobber med personer med sammensatte problemer (rus og psykiatri).»

Une Borg Kjølseth, Rådgiver, Fylkesmannen i Buskerud
”Fylkesmannen i Buskerud ser behov for å bedre kompetansen i ruskartlegging i forbindelse med søknader til spesialisert behandling. Tilbakemeldingene vi har fått fra ansatte i kommunene er at ADDIS er til hjelp i rusarbeidet.
Fylkesmannen har i 2009 og 2010 bidratt til at noen kommuner har sendt ansatte på sertifiserings kurs i ADDIS.”

Thove Berger, leder av rusteamet i Skien kommune
”Hele vårt rusteam i kommunen er ADDIS sertifiserte. Jeg ser at ADDIS styrker det faglige tilbudet vårt. Videre ser jeg at ADDIS er et av de verktøyene som sikrer kvalitet i rusarbeidet vårt. Vi er nå mer treffsikre i våre tiltak ved bruken av ADDIS. Vårt mål er at alle som henvender seg til oss skal ha en kartlegging med hjelp av ADDIS.”

Mats Wennberg, faglig leder i vekstbedriften Kapto  i Skaun Kommune,
Sør-Trøndelag 

“Min erfaring av ADDIS er at intervjuet gir en objektiv og god kartlegging av deltakeren. I attføringssammenheng vil jeg nok treffe personer med rusrelaterte problemer som vanligvis ikke oppsøker den ordinære rustjenesten. I de tilfeller der det er en bekymring knyttet til om rus kan være en mer underliggende årsak til at personer ikke er i ordinær sysselsetting, og de selv erkjenner bruken av rusmidler, vil ADDIS være et godt instrument for en videre undersøkelse. Først og fremst for å bevisstgjøre den det gjelder på en måte som ikke er konfronterende og som mange opplever som nyttig.”

Ann Yvonne Hoøen, Sosialkonsulent, Tromsø fengsel
”Jeg ser ADDIS som et godt og nødvendig verktøy for å kartlegge omfang og konsekvens av rusbruk, for slik å kunne finne de best egna tiltakene ift klientens målsetting. Ikke minst er det min erfaring at ADDIS virker motiverende på klienten, fordi kartlegginga og samtalene rundt denne gir ny innsikt i klientens egen problematikk. En stor fordel med bruk av ADDIS i fengsel er at klienten er (tilnærma) rusfri, og dette gir rom for konstruktive samtaler rundt ADDIS. ADDIS har også vist seg nyttig kombinert med fengselets programtilbud som f.eks. Brottsbryt – som har satt i gang en endringsprosess hos klienten.”

Stein Feragen, Fagkonsulent LAR i Psykiatrien i Vestfold
ADDIS har gitt meg en kompetanse i fagfeltet jeg opplever som svært ettertraktet både i førstelinjen og i spesialisthelsetjenesten med legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Jeg opplever at ADDIS har flere dimensjoner ved seg som gjør dette kartleggingsverktøyet til et godt arbeidsredskap. Pasienten får en evt. indikasjon på angst, screening for depresjon og en grundig vurdering av sitt rusbruk, med bedømmelse/diagnose i kriteriene til ICD-10/DSM-4. ADDIS gir således informasjon til nødvendig dokumentasjon for inntakskriteriet i LAR og et godt grunnlag for anbefaling av tiltak. Pasientenes tilbakemeldinger har vist at de setter pris på den grundige kartleggingen og at de opplever å bli tatt på alvor i forhold til sitt rusbruk. Jeg har opplevd at ADDIS bidrar til økt forståelse mellom førstelinjen og spesialisthelsetjenesten, gjennom felles terminologi rundt begreper og diagnoser.

Hege Larsen, teamleder i Mottak/avklaring, Helse- og sosialtjenesten, Skien kommune
«Har brukt metoden både i forhold til voksne og ungdommer. Metoden oppleves som veldig klargjørende for den enkelte klient men også for de ulike samarbeidspartnere. God respons på bruken av metoden blant annet i fylkesnemdssaker. Måten utdanningen er organisert på er ok med flere samlinger og at en i mellomperiodene må ha gjennomført eks antall intervjuer med veiledning. Måten re-sertifiseringen er organisert på syntes jeg også er ok, muligheten til å få ny kunnskap samt dele erfaringer med andre som benytter metoden. ADDIS gjør at vi må skjerpe oss litt, dette er bra.»

Brynli Ballari, Prosjektleder og tidligere sosialsjef, Tromsø kommune
«Tromsø kommune har gjennomført 3 kurs i bruk av ADDIS – et verktøy for å kartlegge forhold til de ulike rusmidler, omfang og konsekvenser. Målgruppen er primært helse- og sosialarbeidere i den kommunale førstelinjen. I tillegg til helse- og sosialarbeid fra Tromsø kommune har også helse- og sosialarbeid fra Harstad kommune deltatt.
Å beherske ADDIS gir fagpersoner større treffsikkerhet med hensyn til å velge riktige tiltak, noe som har gitt fagpersoner et positivt kvalitetssprang både med hensyn til bedre ressursutnyttelse og i samarbeid med andre. Opplæringen og bruk av ADDIS har også gitt fagpersoner en bedre faglig sikkerhet i dialogen med andre faginstanser, klienter og pårørende.

Sosialtjenesten innenfor Rus- og psykiatritjenesten i Tromsø kommune har implementert ADDIS som kartleggingsverktøy i tjenesten.”