Det evidensbaserade systemet för alkohol- och drogdiagnos.

 

Överlägsen substansdiagnostik för hälso– och sjukvård, socialtjänst, offentliga och privata behandlingshem, öppenvårdsenheter och HR-avdelningar.


ADDIS är rekommenderat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2015) och återfinns även i de nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa (vardochinsats.se) 2019.

Där understryks betydelsen av implementering, samt ökad användning av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ.

 

ADDIS bygger på internationella system

ADDIS bygger på internationella diagnoskriterier utformade i WHOs ICD 10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems) och APAs DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Med ADDIS görs diagnostiska bedömningar som utforskar människors substansrelationer på djupet, som motiverar till förändring, samt utgör grund för kliniska diagnoser och relevanta stöd- eller behandlingsinsatser.

ADDIS är ett helt digitaliserat system med snabba, säkra, differentialdiagnostiska bedömningar av människors förhållande till alkohol, narkotika, läkemedel, med screeningmoduler för PTSD, depression, ångest och spel, inventering av upplevda aktuella stressituationer, matrelaterade problem, samt undersökning av eventuellt existerande ärftlig sårbarhet (hereditet) för utveckling av beroendeproblem.

Hur fungerar ADDIS?

ADDIS erbjuder ett konkret tillfälle för intervjuaren att bli inbjuden till den värld som människor med allvarliga substansrelationer befolkar. Intervjun blir i och med detta ett tillfälle till reflektion/motivation och alliansskapande. Många patienter berättar att ADDIS intervjun var det första tillfället för dem då de har givits möjligheten att berätta och beskriva hur tillvaron har gestaltat sig under inflytande av substanser.

Den berättelsen, och dess objektiva slutsatser i form av tilltagande konsekvenser under hela livet, har utformats i de internationella diagnoskriterierna ICD 10 och DSM 5. ADDIS har operationaliserat dessa kriterier, visar dess symptom i särskilda diagnoschecklistor, och grafiskt, i form av en beroendekurva med alla använda preparat inprickade, från debut till i dag. Där kan vi och patienten se hur de olika substanserna interagerar med varandra, hur korstoleransen mellan dem uttrycks, och hur beroende av vissa preparat kan befinna sig i ett tillstånd av remission.

Bli certifierad ADDIS utövare

Från pandemins utbrott våren 2020 och fortfarande genomförs som regel alla våra utbildningar digitalt, i första hand via zoom. Vi kan utanför ordinarie utbildningstillfällen, även skräddarsy datum som är lämpliga för dig och dina arbetskamrater, såväl digitalt, som på din arbetsplats. Läs mer under Utbildning om du vill bli certifierad ADDIS utövare i ADDIS och ADDIS Ung eller kontakta mig.

Börje Dahl
Mobil: 070 – 600 84 96
Mail: borje@dahlochdahl.se